Privacyverklaring & Cookie Uitleg Mijn Handelingen B.V.

1. Wie wij zijn

Wij als Mijn Handelingen B.V. bieden een applicatie met de naam Mijn Handelingen (hierna te noemen: App) met bijhorende website www.mijnhandelingen.nl (hierna te noemen: website) aan, welke het bijhouden van alle handelingen die men als (freelance) verpleegkundige of verzorgende uitvoert makkelijk en overzichtelijk maakt. Een eventuele werkgever/tussenpersoon van een verpleegkundige of verzorgende kan middels deze applicatie ook gemakkelijk overzicht creëren van al haar medewerkers en de bevoegd- en bekwaamheden van deze medewerkers bijhouden.

Op onze website en onze App is de privacywetgeving (AVG) van toepassing. Zodra wij met uw persoonsgegevens te maken krijgen, dan gaan wij daar met respect mee om. Wij dienen er dan ook op toe te zien dat uw privacyrechten niet worden geschonden. In deze Privacyverklaring laten wij u dan ook weten welke gegevens wij verzamelen als u gebruik maakt van onze App en website, waarom wij deze gegevens verzamelen en hoe wij hiermee uw gebruikservaring en onze diensten verbeteren, zodat u precies weet hoe wij werken.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op onze App en bijhorende website van Mijn Handelingen B.V.

Mijn Handelingen B.V.
Energiestraat 5D
1411 AN Naarden
Kvk nummer: 75945509

Mailadres voor privacy gelieerde vragen: info@mijnhandelingen.nl

2. Onze relatie met u

Voordat u de App en website kunt gebruiken heeft u een account nodig dat u kunt aanmaken op onze website. Als u eenmaal een account heeft, kunt u inloggen met uw e-mailadres en zelfgekozen wachtwoord. U kunt uw account zelf beheren. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken van u en voor welk doel. Zie voor meer informatie over uw rechten in verband met het verwerken van persoonsgegevens onder §9 Uw rechten.

2.1 Account aanmaken en beheren

Voor het aanmaken en beheren van een account hebben wij de volgende gegevens nodig.  Een aantal van deze gegevens is verplicht:

 • Uw voor- en achternaam
 • Eventuele Bedrijfsnaam, KvK nummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw zelfgekozen wachtwoord

2.2 Verwerkingen voor gebruik van de App en website

Als u uw account actief gaat gebruiken, kunnen de volgende gegevens/documenten worden ingevuld om uw portfolio (‘Portfolio’) aan te maken. Dit afhankelijk van hoe u onze App wenst te gebruiken.

 • Persoonsgegevens om uw cv te vullen zoals bijvoorbeeld naam, geboortedatum, geslacht, adres, telefoonnummer, e-mailadres, opleidingsniveau, functie, nationaliteit, burgerlijke staat, bankrekeningnummer, rijbewijs.
 • Uitgevoerde verpleegtechnische handelingen
 • Diploma’s en certificaten
 • Andere documenten zoals, maar niet limitatief, Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), KvK-registratie en documentatie aangaande beroepsverzekeringen
 • Gegevens t.b.v. het bevestigen van een intercollegiale toetsing

Als u persoonlijke informatie deelt via de App of website, wordt die informatie door ons opgeslagen in uw Portfolio. Uw Portfolio is nooit zichtbaar voor bezoekers van onze website of andere App gebruikers. Mijn Handelingen B.V. zal de inhoud van uw Portfolio en gerelateerde informatie niet inzien. Uw persoonsgegevens en Portfolio zijn alleen zichtbaar voor uzelf nadat u heeft ingelogd met uw wachtwoord. U kunt zelf bepalen met wie u uw Portfolio wilt delen. Wanneer u voor een werkgever/tussenpersoon werkt die onze diensten afneemt, zal deze werkgever/tussenpersoon uw Portfolio kunnen inzien nadat deze is ingelogd. Voor meer informatie over hoe uw werkgever/tussenpersoon uw persoonsgegevens en uw Portfolio gebruiken dient u contact op te nemen met uw eigen werkgever/tussenpersoon, dit valt buiten de verantwoordelijkheid van Mijn Handelingen B.V.

Mijn Handelingen B.V. heeft geen invloed op de gegevens die u als gebruiker zelf deelt. Zoals de gegevens hierboven genoemd, maar ook gegevens over referenten, afspraken, notities voor uzelf, medische gegevens die u zelf noteert etc. Hiervoor ben u als gebruiker zelf verantwoordelijk. Bij plaatsing van eventuele bijzondere persoonsgegevens, waaronder gezondheidsgegevens, beschouwt Mijn Handelingen B.V deze gegevens als persoonsgegevens die kennelijk door betrokkene openbaar zijn gemaakt zoals bedoeld in artikel 9 lid 2 sub e Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Accountgegevens, zoals uw naam, e-mailadres en wachtwoord bewaren we zolang de overeenkomst voortduurt. Wanneer u de App en website gebruikt als werknemer en u besluit, ongeacht reden, uw dienstverband te beëindigen dan biedt Mijn Handelingen B.V. u de mogelijkheid om uw account voort te zetten als individu of zzp-er. Zie onze website voor meer informatie.

Let op: als u de App van uw telefoon verwijdert, worden uw persoonsgegevens en Portfolio niet automatisch verwijderd. Wilt u dat uw gegevens worden verwijderd, dan moet u uw account opzeggen. Zie hiervoor onder §9 Uw rechten.

Wij maken gebruik van cloud-service diensten van externe bedrijven, die ook buiten de EU/EER zijn gevestigd, om ons te helpen bij de levering van de diensten die wij via App verlenen. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen door:

 • Digital Ocean Ltd.

Onze aannemers zullen uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor zover deze nodig zijn om hun taken uit te voeren en zijn contractueel verplicht om uw persoonsgegevens alleen namens ons te verwerken conform ons verzoek.

2.3 Verwerkingen voor bezoek en gebruik van de website en App

Als u onze website bezoekt en de App gebruikt, verwerken wij gegevens van u, zoals uw IP-adres en de wijze waarop u gebruikt maakt van onze diensten. Deze gegevens verwerken wij om onze website en App te analyseren zodat wij onder meer de functionaliteiten en inrichting van de website en App kunnen verbeteren, de website en App te kunnen aanpassen aan uw voorkeuren en om ons te helpen om nieuwe diensten en systemen te ontwikkelen. Daarnaast gebruiken wij deze gegevens om de App en de website optimaal te beveiligingen tegen misbruik en beveiligingsincidenten of het oplossen van storingen en het verbeteren van de beschikbaarheid of gebruiksgemak.

Als u onze App en website gebruikt verwerken wij cookies, zie hiervoor onze Cookie Uitleg hieronder.

2.4 Verwerking van persoonsgegevens voor contactformulier/nieuwsbrief/klantenservice

Als wij uw contactgegevens hebben gekregen in het kader van het creëren van een account mogen wij deze contactgegevens op grond van de wet zonder verdere toestemming gebruiken voor het versturen van commerciële communicatie voor ‘eigen gelijksoortige artikelen of diensten’. Dit zijn diensten en services uit ons eigen assortiment waarvan u logischerwijs kunt bedenken dat die tot ons aanbod behoren. U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw elektronische contactgegevens voor marketingdoeleinden. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Als u nog geen account heeft aangemaakt kunt u toch op de hoogte blijven. Dit kunt u doen door uw e- mailadres in te vullen op onze homepagina en op ‘Aanmelden’ te klikken. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Als u gegevens bij het invullen van een contactformulier op onze website verstrekt of contact zoekt met onze klantenservice worden deze gegevens gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren en om aan uw vraag/verzoek te kunnen voldoen. Wij bewaren uw gegevens zolang noodzakelijk voor het beantwoorden van uw vraag, maar niet langer dan 1 jaar na ontvangst. Op het moment dat de bewaartermijn verstrijkt, zullen uw persoonsgegevens worden verwijderd of de identificerende kenmerken worden verwijderd.

2.5 Wat is de grondslag voor de verwerkingen?

De onder § 2.1, 2.2 en 2.3 genoemde verwerkingen zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Mijn Handelingen B.V

De onder § 2.4 genoemde verwerkingen zijn noodzakelijk ter behartiging van gerechtvaardigde belangen om u op de best mogelijke manier van dienst te kunnen zijn en om u de beste klantervaring te kunnen geven.

Wij verzamelen en gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die hierboven worden beschreven tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen of dat wij dit op grond van de wet mogen doen.

3. Beveiliging

Mijn Handelingen B.V. treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens, en overigens ook alle andere data die we voor u opslaan, te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Dat betekent o.a. dat wij onze systemen goed beveiligen en dat wij intern beleid hebben voor het correct omgaan met persoonsgegevens. Alleen personen die daar vanwege hun functie een belang bij hebben kunnen toegang krijgen tot uw persoonsgegevens.

Daarnaast worden onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd doordat er periodiek testen worden uitgevoerd om de privacy risico’s in kaart te brengen. Tevens maken wij gebruik van SSL-certificaten ten behoeve van de veilige overdracht van uw gegevens en communicatie en zullen e-mails met gevoelige persoonsgegevens worden versleuteld.

Als gebruiker bent u verplicht om zorgvuldig met uw inloggegevens om te gaan, zodat onbevoegde personen geen toegang krijgen tot uw account en privacygevoelige informatie.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over onze beveiliging en/of uw verzamelende persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@mijnhandelingen.nl.

4. Derden

Wij kunnen derde partijen gebruiken om onze dienstverlening te ondersteunen. Denk daarbij aan:

 • partijen die zich bezighouden met het afhandelen van financiële transacties (indien van toepassing);
 • hosting providers;
 • partijen die communicatietools aanbieden;
 • partijen die diensten aanbieden die wij gebruiken om onze eigen diensten te analyseren, zoals Google Analytics;
 • andere dienstverleners die persoonsgegevens verwerken, zoals HelloDialog.

Dergelijke partijen zullen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Handelingen B.V. handelen als verwerkers en zijn om die reden verplicht om geheimhouding omtrent uw persoonsgegevens in acht te nemen.

Wij verstrekken in principe geen persoonsgegevens aan derden die geen verwerker zijn, tenzij wij:

 • hiertoe verplicht zijn op basis van de wet of op last van de rechter, daaronder begrepen een handhavende autoriteit, of
 • dit mogen met het oog op het behartigen van ons gerechtvaardigd belang, zoals bijvoorbeeld marketing, het delen van persoonsgegevens met gelieerde ondernemingen, het besturen van ons bedrijf, het opsporen of tegengaan van (mogelijke) strafbare feiten of het verdedigen van onze rechten en behartigen van onze overige belangen, e.e.a. slechts voor zover de wet dit toestaat.

5. Diensten aangeboden door derden

Op uw verzoek en/of met uw toestemming, kunnen derden contact met jou opnemen als jij (via de App of via de website) interesse hebt getoond in hun diensten. Wat derde partijen doen met uw persoonsgegevens, valt niet onder de verantwoordelijkheid van Mijn Handelingen B.V. Voor meer informatie over hoe zulke partijen omgaan met uw gegevens, raden wij u aan om het privacybeleid van die betreffende partij te lezen.

6. Cookies

Mijn Handelingen B.V. kan bij de App en website gebruik maken van cookies. Voor meer informatie over het gebruik van cookies en voor het instellen van uw toestemmingen voor het toepassen daarvan verwijzen wij u naar onze uitleg over gebruikte Cookies hieronder.

7. Uw rechten

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten, meer specifieke informatie vindt u op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten. Wij doen onze uiterste best om zo goed mogelijk aan uw verzoek te voldoen. Om van uw rechten gebruik te maken kunt u contact opnemen via de contactgegevens bovenin in deze Privacyverklaring.

Denkt u dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen wij dat natuurlijk graag. U kunt hierover ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), digitaal via het meldingsformulier van de AP of telefonisch via telefoonnummer: 088 – 1805 250.

8. Wijzigingen van deze privacyverklaring

Het kan voorkomen dat het in dit privacyverklaring opgenomen beleid wijzigt. Wij raden u daarom aan om onze privacyverklaring regelmatig te bekijken. Waar mogelijk zullen wij u op voorhand informeren over de wijzigingen.

9. Inwerkingtreding van deze privacyverklaring

1 april 2021

 

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die uw computer en/of mobiele apparaat opslaat wanneer u de App of website bezoekt. Het is voor het goed kunnen leveren van onze diensten (via de App of de website) nodig dat Mijn Handelingen B.V. een aantal cookies standaard gebruikt. Standaard cookies bestaan uit 2 soorten cookies: functionele en analytische cookies:

Functionele cookies
Deze cookies zorgen ervoor dat onze website goed werkt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan inloggen. In onze app zijn deze cookies nodig voor bijvoorbeeld het sturen van eventuele pushberichten.

Analytische cookies
Met deze cookies meten en analyseren we hoe u de website en de app gebruikt en wat we kunnen veranderen om uw ervaring te verbeteren. We meten bijvoorbeeld hoeveel accounts gebruikmaken van onze app en welke onderdelen het interessantst zijn voor onze bezoekers. Hier gebruiken wij ook software van derden voor, zoals Google Analytics, die wij privacyvriendelijk hebben ingesteld. Goed om te weten: de statistieken en rapportages zijn niet te herleiden naar individuen.

Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kunt u vinden in de Privacy Policy van Google en in de Privacy Policy van Google Analytics.

U kunt Google Analytics cookies collectief uitzetten via deze link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Daarnaast maken wij gebruik van cookies die kunnen worden gebruikt voor marketingdoeleinden. De zogeheten Advertentiecookies.

Advertentiecookies
We gebruiken deze advertentiecookies voor marketingdoeleinden. Zo kunnen we u aanbiedingen sturen via partnersites en via social media. De advertentiecookies van Mijn Handelingen B.V. zorgen ervoor dat derden eventueel de mogelijkheid krijgen om advertenties te plaatsen op de App en website.

In- en uitschakelen cookies
In uw browser kunt u precies instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u ermee instemt. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies
Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.