Algemene Voorwaarden Mijn Handelingen B.V. 2.0


Artikel 1 Definities

 1. In deze Algemene Voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.
  a. Applicatie: de Mijn Handelingen App zoals te downloaden in de App Store of via Google Play en de bijbehorende Mijn Handelingen dashboard versie toegankelijk via de website www.mijnhandelingen.nl.
 2. Gebruiker: Gebruiker, zijnde iedere natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, een rechtspersoon die gebruik wil maken van de Applicatie en hiervoor een overeenkomst sluit met Mijn Handelingen B.V. In die artikelen waarin specifiek de Tussenpersoon wordt bedoeld als dusdanig zal worden verwezen naar Tussenpersoon.
 3. Eindgebruiker: Gebruikers die via een Tussenpersson worden aangemeld bij de Applicatie zijn daarnaast aan te merken als Eindgebruikers echter gaan geen directe Overeenkomst aan met Mijn Handelingen B.V., de Overeenkomst wordt aangegaan door Tussenpersoon als dusdanig.
 4. Mijn Handelingen B.V.: Mijn Handelingen B.V. is de eigenaar van de Applicatie en de rechtspersoon die de Overeenkomst sluit met Gebruiker. Mijn Handelingen B.V. stelt de Applicatie ter beschikking voor gebruik aan de Gebruiker/Eindgebruiker.
 5. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Gebruiker en Mijn Handelingen B.V. wordt gesloten zodat Gebruiker de Applicatie via het zelf aangemaakte account van Mijn Handelingen kan gebruiken. Een Overeenkomst komt tot stand door de registratie van een account, de acceptatie van de Algemene Voorwaarden en door eerste betaling ter verificatie van de bankrekening. Deze Algemene Voorwaarden en de privacyverklaring maken integraal onderdeel uit van de Overeenkomst.
 6. Schriftelijk: Alle vormen van schriftelijke communicatie, waaronder vallend elektronische communicatievormen, met uitzondering van SMS-berichten.
 7. Partijen: Mijn Handelingen B.V. en iedere Gebruiker waar zij een Overeenkomst mee sluit.  
 8. Portfolio: de Applicatie biedt de mogelijkheid tot het digitaal bijhouden van een digitaal cv, zoals maar niet limitatief, persoonlijke gegevens, opleidingsgegevens, behaalde certificaten, en alle handelingen die men als verpleegkundige of verzorgende uitvoert. Een eventuele Tussenpersoon van een verpleegkundige of verzorgende kan middels de Applicatie ook gemakkelijk overzicht creëren van al haar medewerkers en de bevoegd- en bekwaamheden van deze medewerkers bijhouden.
 9. Tussenpersoon: Een rechtspersoon die als tussenpersoon fungeert van Eindgebruikers. Bijvoorbeeld maar niet limitatief een Tussenpersoon van de Eindgebruiker, opleidingscoach.

Artikel 2 Algemeen

 1. De Algemene Voorwaarden Mijn Handelingen B.V. zijn van toepassing op alle geleverde diensten en abonnementsvormen en aanbiedingen.
 2. De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing voor de Eindgebruiker, uitsluitend voor die artikelen waarin expliciet verwijzing wordt gemaakt naar de Eindgebruiker.
 3. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van kracht blijven. De schriftelijk overeengekomen afwijkingen gelden uitsluitend voor de Overeenkomst waarbij die afwijking is overeengekomen.
 4. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is, wordt vernietigd of anderszins buiten toepassing wordt verklaard, dan blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht. Mijn Handelingen B.V. en Gebruiker/Eindgebruiker zullen in plaats van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling een bepaling ter vervanging overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling in acht zal worden genomen.
 5. Algemene Voorwaarden van Gebruiker zijn niet van toepassing op met Mijn Handelingen B.V. gesloten Overeenkomsten. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van Gebruiker wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Gebruik van de Applicatie

 1. Voordat de Gebruiker/Eindgebruiker de Applicatie kan gebruiken dient de Mijn Handelingen App allereerst door Gebruiker/Eindgebruiker gratis te worden gedownload via de App Store of Google Play. In dat geval zijn naast deze Algemene Voorwaarden ook de Algemene Voorwaarden van de App Store of Google Play van toepassing. Deze voorwaarden zijn te vinden op de websites van deze aanbieders.
 2. De Gebruiker/Eindgebruiker dient een account aan te maken om de Applicatie daadwerkelijk te kunnen gebruiken. Nadat Gebruiker/Eindgebruiker een abonnementsvorm heeft gekozen en Gebruiker/Eindgebruiker de betaling heeft verricht is het account actief voor gebruik.
 3. Indien Gebruiker een Tussenpersoon betreft, kunnen al haar werknemers als zijnde Eindgebruikers, na het aanmaken van een eigen account het account gebruiken.
 4. De Tussenpersoon kan het Portfolio van haar medewerkers vervolgens inzien via de bijbehorende Mijn Handelingen dashboard versie.
 5. Het is de verantwoordelijkheid van de Tussenpersoon om haar werknemers voorafgaand in te lichten en evt. toestemming te verkrijgen omtrent de verwerking van de (persoons)gegevens van de werknemers door de Tussenpersoon.
 6. Gebruiker/Eindgebruiker is zelf aansprakelijk voor alle handelingen en uploads in het Portfolio, in welke vorm dan ook, die plaatsvinden via zijn/haar account. Gebruiker/Eindgebruiker verklaart en garandeert dat de inhoud, het gebruik en de levering van de inhoud van de Applicatie en het gebruik van Applicatie door Gebruiker/Eindgebruiker niet (a) inbreuk maken op, misbruik maken van of inbreuk maken op het octrooi, copyright, handelsmerk, handelsgeheim van een derde partij, morele rechten, of andere intellectuele eigendomsrechten, of rechten van publiciteit of privacy; (b) in strijd is met wet- en regelgeving waaronder niet limitatief de van toepassing zijnde medische wetgeving, gedragsregels en geheimhoudingsplichten; (c) frauduleus, vals, misleidend of bedrieglijk zijn; (d) lasterlijk, obsceen, pornografisch, vulgair of aanstootgevend zijn; (e) discriminatie, onverdraagzaamheid, racisme, haat, intimidatie of schade jegens een individu of groep bevorderen; (f) gewelddadig of bedreigend zijn of geweld of acties bevorderen die een persoon of entiteit bedreigen; of (g) illegale of schadelijke activiteiten of stoffen promoten.
 7. Gebruiker/Eindgebruiker stemt er verder mee in: (a) geen inhoud te uploaden die softwarevirussen bevat of is ontworpen om de functionaliteit van apparatuur of diensten te onderbreken, vernietigen of beperken, of die andere schadelijke, storende of destructieve bestanden of inhoud bevat; (b) het account van een andere Gebruiker/Eindgebruiker te gebruiken of proberen te gebruiken zonder toestemming, of zich voordoen als een persoon of entiteit; (c) het verzamelen, vragen of verzamelen van informatie van andere gebruikers om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot het verzenden van ongevraagde communicatie.
 8. In geval van schending van de Algemene Voorwaarden, mag Mijn Handelingen B.V. zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. Mijn Handelingen B.V. is gerechtigd alle haar ter beschikking staande maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om hinder, schade of een ander gevaar voor het functioneren van de computersystemen, het netwerk van Mijn Handelingen B.V. of de dienstverlening via internet af te wenden of te voorkomen.
 9. Mijn Handelingen B.V. is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Gebruiker vrijwaart Mijn Handelingen B.V. van alle aanspraken van derden ten aanzien van door Gebruiker geplaatste inhoud, informatie of gegevens.
 10. Een account en Portfolio is persoonsgebonden. Gebruiker/Eindgebruiker is daarom verplicht om de toegang tot zijn/haar account met e-mailadres en wachtwoord af te schermen en die gegevens geheim te houden. Voor misbruik van een account die het gevolg is van een aan Gebruiker/Eindgebruiker toe te rekenen omstandigheid, is Mijn Handelingen B.V. nimmer aansprakelijk.
 11. Als een account door Mijn Handelingen B.V. wordt gedeactiveerd, is het Gebruiker/Eindgebruiker niet toegestaan een nieuw account aan te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mijn Handelingen B.V.

 Artikel 4. Tarieven

 1. De prijzen zijn in Euro’s en exclusief btw, andere heffingen van overheidswege.
 2. Mijn Handelingen B.V. is te allen tijde gerechtigd tot verhoging van de (abonnement) prijs zonder dat de Gebruiker in dat geval gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te ontbinden. Ontbinding is niet mogelijk indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van lonen, indexeren conform de CBS Consumentenprijsindex etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs voorzienbaar waren.
 3. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de Overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, dan is uitsluitend de Gebruiker die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Mijn Handelingen B.V.
  – alsdan alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
  – indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Mijn Handelingen B.V. rustende verplichting ingevolge de wet; dat de geldende prijzen en tarieven worden aangepast met inachtneming van een tussen Partijen overeengekomen index of andere maatstaf.
  – indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zal plaatsvinden;

Artikel 5. Duur Overeenkomst Gebruiker en Betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen gaat de Gebruiker een Overeenkomst aan voor onbepaalde tijd. Opzegging dient te geschieden voor het einde van de maand, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, in de accountinstellingen van de Applicatie.
 2. Mijn Handelingen B.V. werkt samen met externe aanbieders van betaaldiensten via welke betalingen worden overgemaakt.
 3. Betaling van het abonnement wordt maandelijks vooraf betaald totdat de Overeenkomst is beëindigd. Hierbij wordt de rekening van de Gebruiker maandelijks belast, vanaf de datum waarop de Gebruiker een abonnement activeert of, in het geval dat het abonnement is begonnen met een gratis proefabonnement, vanaf de datum dat het gratis proefabonnement is verlopen, tenzij het abonnement vóór die tijd door Gebruiker is beëindigd.
 4. Ter identificatie van de bankgegevens betaalt de Gebruiker de eerste keer via Ideal, Apple Pay, Credit Card of Bancontact gevolgd door automatisch incasso.
 5. Wanneer Mijn Handelingen B.V. niet (tijdig) kan overgaan tot het automatisch incasseren van de betaling, kan de toegang tot de Applicatie direct tijdelijk geblokkeerd worden totdat de betaling alsnog wordt nagekomen.
 6. De Gebruiker ontvangt een pop-up in de app wanneer deze tijdelijk wordt geblokkeerd wegens uitblijven van betaling. In de pop-up is mede een link beschikbaar waarmee alsnog kan worden betaald. Wanneer er niet alsnog tijdig wordt betaald, zullen de (account)gegevens van de Gebruiker na 3 maanden volledig automatisch worden verwijderd.

Artikel 6. Duur Overeenkomst Tussenpersoon en Betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen gaat de Tussenpersoon een Overeenkomst aan voor onbepaalde tijd. Opzegging dient te geschieden voor het einde van de maand, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, in de accountinstellingen van de Applicatie.
 2. Mijn Handelingen B.V. werkt samen met externe aanbieders van betaaldiensten via welke betalingen worden overgemaakt.
 3. Betaling van het abonnement wordt maandelijks vooraf betaald totdat de Overeenkomst is beëindigd. Hierbij wordt de rekening van de Tussenpersoon maandelijks belast, vanaf de datum waarop de Tussenpersoon een abonnement activeert of, in het geval dat het abonnement is begonnen met een gratis proefabonnement, vanaf de datum dat het gratis proefabonnement is verlopen, tenzij het abonnement vóór die tijd door Gebruiker is beëindigd.
 4. Ter identificatie van de bankgegevens betaalt de Tussenpersoon de eerste keer via Ideal, Apple Pay, Credit card, Bancontact, gevolgd door automatisch incasso.
 5. Wanneer het maximaal aantal accounts behorende bij het gekozen abonnement is bereikt, zal de Tussenpersoon de mogelijkheid krijgen de abonnementsvorm te wijzigen. Wijzigingen in abonnementsvorm kunnen door de Tussenpersoon op ieder moment worden aangepast en gaan direct in. Eventuele verrekening zal plaatsvinden in de volgende maand.
 6. Wanneer Mijn Handelingen B.V. niet (tijdig) kan overgaan tot het automatisch incasseren van de betaling, kan de toegang tot de Applicatie direct tijdelijk geblokkeerd worden, totdat de betaling alsnog wordt nagekomen. De Tussenpersoon ontvangt hierover een e-mail en al haar Eindgebruikers ontvangen in de app een pop-up dat deze tijdelijk is geblokkeerd. 

Artikel 7. Rente en incassokosten

 1. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Mijn Handelingen B.V. heeft de mogelijkheid bij niet tijdige betaling van Gebruiker, 10% op jaarbasis aan rente in rekening te brengen, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
 3. Ten laste van Gebruiker komen tevens alle (buiten)gerechtelijke kosten, van welke aard dan ook, die Mijn Handelingen B.V. als gevolg van de niet- of niet tijdige nakoming door Gebruiker van diens (betalings)verplichtingen moet maken. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van 15% van een vordering (welke vordering tot een maximum van 25.000 euro mag reiken).
 4. Wanneer het een Eindgebruiker betreft geldt lid 3 van dit artikel niet maar gelden de tarieven conform de WIK en ontvangt deze ook een 14-dagen brief op het moment dat betaling uitblijft.
 5. Indien Mijn Handelingen B.V. echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking.  

Artikel 8. Verwerking van gegevens

 1. Mijn Handelingen B.V. verwerkt persoonsgegevens van Gebruiker/Eindgebruiker. Voor zover toestemming van Gebruiker/Eindgebruiker hiervoor nodig is, zal Mijn Handelingen B.V. die eerst vragen. Voor de volledige uitleg verwijzen wij naar de Privacyverklaring en Cookie Uitleg van Mijn Handelingen B.V. op onze website.
 2. Gebruiker/Eindgebruiker is verplicht om ervoor te zorgen dat alle persoonsgegevens die Gebruiker/Eindgebruiker aan Mijn Handelingen B.V. verstrekt correct en up-to date zijn.

Artikel 9. Intellectuele eigendom

 1. De Applicatie, de bijbehorende software, alsmede alle informatie, (handels)namen en afbeeldingen op de Applicatie zijn de intellectuele eigendom van Mijn Handelingen B.V. Niemand is gerechtigd om deze zonder toestemming van Mijn Handelingen B.V. te kopiëren of te gebruiken, anders dan noodzakelijk voor normaal gebruik van de Applicatie.
 2. Informatie die Gebruiker/Eindgebruiker zelf publiceert of opslaat via de dienst behoort aan Gebruiker/Eindgebruiker toe. Met het aanvaarden van deze voorwaarden geeft Gebruiker/Eindgebruiker Mijn Handelingen B.V. een niet-exclusief en onbeperkt gebruiksrecht op deze informatie behorend tot het Portfolio, voor zover dat niet in strijd is met de goede zeden of privacy, en voor zover dat niet in strijd is met rechten van derden. Mijn Handelingen B.V. zal voornoemde informatie uitsluitend gebruiken ter uitbreiding van het bestaande diensten- en/of servicepakket van Mijn Handelingen B.V. of aan haar gelieerde ondernemingen.
 3. Informatie die Gebruiker/Eindgebruiker publiceert of opslaat via de dienst mag Gebruiker/Eindgebruiker aanpassen of verwijderen. Verwijderde inhoud blijft echter gedurende een redelijke tijd mogelijk aanwezig in back-ups.

Artikel 10. Beschikbaarheid, onderhoud en aanpassingen

 1. Mijn Handelingen B.V. laat de Applicatie actief onderhouden en kan regelmatig updates uitbrengen om fouten op te lossen, nieuwe functionaliteiten toe te voegen of om de prestaties van de Applicatie te verbeteren. 2. Onderhoud kan op ieder moment plaatsvinden en kan leiden tot beperkte beschikbaarheid van de aangeboden services.
 2. Beschikbare updates worden aangeboden via de App Store en Google Play. Gebruiker dient dan ook regelmatig te controleren of er updates beschikbaar zijn. Gebruiker is verantwoordelijk voor de installatie daarvan.
 3. Mijn Handelingen B.V. is niet aansprakelijk voor fouten die zijn hersteld in updates die Gebruiker niet heeft geïnstalleerd.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. Indien Mijn Handelingen B.V. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Mijn Handelingen B.V. en/of haar ondergeschikten.
 2. Voor aanvaarde werkzaamheden buiten het leveren van zaken heeft Mijn Handelingen B.V. een inspanningsverplichting.
 3. Mijn Handelingen B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Mijn Handelingen B.V. aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Mijn Handelingen B.V. toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Gebruiker/Eindgebruiker aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.
 4. Mijn Handelingen B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, schade verband houdende met het gebruik van door Mijn Handelingen B.V. aan Gebruiker/Eindgebruiker voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden.
 5. Mijn Handelingen B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van de Applicatie, tenzij Gebruiker/Eindgebruiker bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Mijn Handelingen B.V.
 6. Als Mijn Handelingen B.V. aansprakelijk is voor directe schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van Mijn Handelingen B.V. in het voorkomende geval te verstrekken uitkering, met inbegrip van het eigen risico van Mijn Handelingen B.V. dat krachtens die verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van Mijn Handelingen B.V. komt. De aansprakelijkheid van Mijn Handelingen B.V. is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. 

Artikel 12. Wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden

 1. Gebruiker/Eindgebruiker geeft Mijn Handelingen B.V. het recht om (onderdelen van) deze voorwaarden op ieder moment eenzijdig aan te passen.
 2. Wijzigingen zullen automatisch van kracht worden op de dag dat de gewijzigde voorwaarden in Applicatie van Mijn Handelingen B.V. openbaar worden gemaakt. Alleen wanneer zij binnen de looptijd van een Overeenkomst worden gewijzigd, worden zij tevens schriftelijk of elektronisch per e-mail op het bij de Partijen bekende e-mailadres ter kennis aan de Gebruiker/Eindgebruiker gebracht en treden één kalendermaand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld.
 3. Indien de Gebruiker/Eindgebruiker de wijzigingen van de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren omdat deze wezenlijk in het nadeel van Gebruiker/Eindgebruiker zijn gewijzigd, heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de Overeenkomst bij aangetekend schrijven gemotiveerd op te zeggen per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de Gebruiker/Eindgebruiker geacht de wijzigingen – stilzwijgend – te hebben aanvaard. Opzegging schort eventuele opstaande betalingen niet op.

 Artikel 13. Geschillen

 1. Op deze Overeenkomst en is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De partijen zullen hun geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst die met elkaar zijn gesloten, eerst zelf onderling proberen op te lossen en zich hiervoor tot het uiterste hebben ingespannen.
 3. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen, zal dat geschil worden beslecht door de Nederlandse bevoegde rechter in het vestigingsgebied van Mijn Handelingen B.V.

Mijn Handelingen B.V. 
Energiestraat 5D
1411 AN Naarden
Kvk nummer: 75945509

Algemene Voorwaarden Mijn Handelingen B.V. d.d. 03/09/2021