Voorwaarden voor deelname

Door deelname aan de betreffende winactie van Mijn Handelingen tijdens de Nursing Experience gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden:

 1. De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de winactie. Mijn Handelingen kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit.
 2. De winnaar ontvangt per opgegeven e-mail bericht van de gewonnen prijs.
 3. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
 4. Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig Nederland.
 5. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is Mijn Handelingen gerechtigd een andere winnaar aan te wijzen.
 6. De prijs wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt. Mijn Handelingen is niet verantwoordelijk voor enige verborgen gebreken aan de prijs.
 7. De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van de antwoorden en persoonsgegevens in verband met deelname aan de winactie. Mijn Handelingen mag de antwoorden en persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand waarvan de deelnemer hierbij toestemming geeft dat deze gebruikt kan worden voor marketingdoeleinden, uitsluitend door Mijn Handelingen.
 8. De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de winactie en de uitreiking van de prijs. In dat kader is Mijn Handelingen gerechtigd om na digitale/schriftelijke toestemming de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende winactie.
 9. Binnen 14 dagen na de bekendmaking van de winnaar zal (meer informatie over) de gewonnen prijs per e-mail aan de winnaar worden verzonden.
 10. Mijn Handelingen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de winactie noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de winactie of de aanwijzing van de winnaar.
 11. Mijn Handelingen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of het downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de winactie.
 12. Mijn Handelingen is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de winactie of het verloop van de winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.
 13. Mijn Handelingen is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden winactie gedurende de looptijd van de winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat Mijn Handelingen daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de winactie, zal door Meereffect op haar website op passende wijze publiekelijk bekend worden gemaakt.
 14. Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden winactie nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden winactie aan.

Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de winactie neem contact op via info@mijnhandelingen.nl. Mijn Handelingen zal zo spoedig mogelijk reageren.